Otwarte zebranie Rady Osiedla Bobrowniki

Rada Osiedla Bobrowniki zaprasza mieszkańców osiedla na spotkanie. Tematem rozmów będą:
1) przedstawienie wniosków do budżetu partycypacyjnego Gminy Łęczna na 2016 rok zgłoszonych przez mieszkańców naszego Osiedla,
2) zgłoszenie, omówienie i przyjęcie wniosków do projektu budżetu Gminy Łęczna na 2016 rok.

W spotkaniu weźmie udział Burmistrz Łęcznej.

Spotkania odbędzie się 10 września 2015 o godz. 17.15 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej – Filia Nr 3 ul. Jaśminowa 4 w Łęcznej.

Ogłoszenie

UWAGA ! MIESZKAŃCY OSIEDLA „BOBROWNIKI” w ŁĘCZNEJ

Zarząd Osiedla „Bobrowniki” w Łęcznej informuje o możliwości zgłaszania przez mieszkańców propozycji zadań do realizacji w 2016 roku w ramach budżetu partycypacyjnego Miasta Łęczna na terenie osiedla „Bobrowniki”.

Budżet partycypacyjny to taki, w którym o przeznaczeniu jego części decydują mieszkańcy. 

Bliższe informacje, ogólne zasady funkcjonowania projektu oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronach:
www.leczna.pl
www.bobrowniki.leczna.pl

Formularze zgłoszeń dostępne są również w siedzibie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej
Filia nr 3 ul. 
Jaśminowa 4. 

Zachęcamy mieszkańców do udziału w projekcie i współodpowiedzialności za rozwój swojego osiedla.

 Zarząd
Osiedla „Bobrowniki” w Łęcznej

Ja, On, TY – Razem My

W ramach zadania  publicznego pt. „Prowadzenie działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby bezdomne, osoby z zaburzeniami psychicznymi)” Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych realizuje projekt „Ja, On, TY – Razem My” – wsparcie działań Partnerstwa na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego, zmierzające do integracji  społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie i ich rodzin zamieszkałych na terenie Powiatu Łęczyńskiego.  Zadanie dofinansowane jest przez Województwo Lubelskie.

Projekt realizowany jest od dnia 28.04.2015r. do dnia 10.12.2015r. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych osób chorych psychicznie, członków Klubu Integracji Społecznej i rodzin zaangażowanych w działalność grupy samopomocowej Klub „Akacjowa” oraz zaangażowanie minimum 10 nowych klubowiczów KIS.

Zakładane efekty:

1. zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie z trudami życia codziennego 26 adresatów projektu, tj. 16 osób chorujących psychicznie, 10 członków ich rodzin, zrzeszonych w Klubie Integracji Społecznej, Klubie „Akacjowa”, mieszkańców 6 gmin Powiatu Łęczyńskiego w woj. lubelskim, 2. zaangażowanie min. 20 mieszkańców z 6 gmin powiatu do pracy wolontarystycznej, 3. stworzenie możliwości zmiany istniejących stereotypów, dotyczących przydatności społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie i ich rodzin wśród 58 tys. mieszkańców 6 gmin Powiatu Łęczyńskiego w woj. lubelskim, 4. mobilizowanie 1015 osób chorych psychicznie i ich rodzin do aktywności na rzecz zdrowienia osoby chorej psychicznie i jej najbliższych, rozwijanie działań samopomocowych, 5. promocja Klubu Integracji Społecznej, Klubu Wolontariatu, Klubu „Akacjowa” i Partnerstwa za pośrednictwem 37 partnerów życia społecznego i wolontariuszy na terenie 6 gmin Powiatu Łęczyńskiego.

Łęczna wdraża budżet partycypacyjny

W przyszłorocznym budżecie Łęcznej znajdą się inwestycje będące realizacją pomysłów mieszkańców. Miasto wdraża budżet partycypacyjny wzmacniający rolę rad osiedli.

Łęczyński budżet partycypacyjny na rok 2016 jest projektem pilotażowym. Propozycje do budżetu składają mieszkańcy Łęcznej, przez co stają się zaangażowani i współodpowiedzialni za rozwój swojego osiedla. Budżet partycypacyjny buduje zaufanie społeczne mieszkańców do władz samorządowych oraz mieszkańców do mieszkańców.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są możliwe do pełnego zrealizowania w danym roku budżetowym i realizowane są na nieruchomościach będących własnością gminy Łęczna.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 15 lipca do Biura Rady Miejskiej (pl. Kościuszki 22) lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza na adres: budzet-obywatelski@um.leczna.pl

Po weryfikacji wniosków pod kątem formalnym tj. sprawdzeniu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z prawem, możliwości realizacji, terminowości, kosztów generowanych w kolejnych latach oraz gospodarności trafiają one do rad osiedli, które dokonują wyboru projektów do realizacji w 2016 roku.

Dajemy mieszkańcom realną szansę na kształtowanie budżetu, jednocześnie znacząco wzmacniając rolę rad osiedli. To co zostanie ustalone w ramach budżetu partycypacyjnego będzie wpisywane do budżetu i realizowane bez ingerencji radnych – zapewnia Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej.

Łęczna w 2016 roku zabezpieczy na pomysły mieszkańców ponad 230 tysiące złotych.

Pliki do pobrania:

Budżet partycypacyjny
Wniosek o ujęcie zadania w budżecie partycypacyjnym Łęcznej