Zaproszenie na spotkanie w sprawie rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców na spotkanie w sprawie opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Spotkanie jest organizowane w ramach realizacji projektu „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Spotkanie odbędzie się 3 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej przy Placu Kościuszki 22 w Łęcznej.

Spotkanie poprowadzą eksperci ds. rewitalizacji z firmy EuroCompass z Lublina.

Szczegółowy plan spotkania poniżej.

Plan spotkania (do pobrania)

Wyznacz obszary zdegradowane i obszary rewitalizowane – konsultacje społeczne

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacjom zostaje poddany projekt raportu wyznaczającego obszary zdegradowane i obszary przeznaczone do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 7 listopada do 21 listopada 2016 roku na terenie Gminy Łęczna. 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.leczna.pl umieszczono projekt raportu do pobrania.

Opinię na temat raportu można wyrazić w następujący sposób:

  • poprzez udział w sondzie komputerowej,
  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line lub przesłanie go na adres e-mail: info@um.leczna.pl,
  • przesłanie wypełnionego formularza drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna,
  • przyniesienie wypełnionego formularza osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Łęcznej przy Placu Kościuszki 5, pokój nr 17.

W dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy Placu Kościuszki 22 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym zostanie zaprezentowany projekt raportu.

Konsultacje społeczne są prowadzone w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026” realizowanego na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Łęczna, a Województwem Lubelskim.

Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji i delimitacji obszaru rewitalizacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 53 58 660.

logofeue

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych – konsultacje społeczne

Informujemy, że na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej z Województwem Lubelskim Gmina Łęczna realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026”.

Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

Na podstawie wybranych wskaźników społeczno-gospodarczych (poziom bezrobocia, poziom przestępczości, wiek i struktura ludności, aktywność społeczna i gospodarcza) i technicznych (wiek budynków, dostępność infrastruktury) wyliczonych oddzielnie dla każdego sołectwa i osiedla na terenie Gminy Łęczna, wyznaczane są obszary zdegradowane, na których kumulują się niekorzystne zjawiska społeczne i gospodarcze. Analiza zgromadzonych danych dotyczących całego obszaru gminy prowadzi do wyznaczenia obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, na których prowadzone są w dalszej perspektywie działania rewitalizacyjne. Jest to pierwszy etap w procesie powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W związku z powyższym Burmistrz Łęcznej Zarządzeniem nr 139/2016 z dnia 6 października 2016 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Łęczna dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacjom zostanie poddany projekt raportu wyznaczającego obszary zdegradowane i obszary przeznaczone do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 7 listopada do 21 listopada 2016 roku i swoim zasięgiem obejmą teren Gminy Łęczna.
Przewiduje się następujące formy przeprowadzania konsultacji:
1) spotkania z: mieszkańcami, organami jednostek pomocniczych Gminy Łęczna, instytucjami lokalnymi, organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi oraz sporządzenie protokołu z wnioskami, opiniami, uwagami i propozycjami,
2) wnioski mieszkańców, organów jednostek pomocniczych Gminy Łęczna, instytucji lokalnych, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych przekazane do Urzędu Miejskiego w Łęcznej,
3) sonda internetowa na stronie Urzędu Miejskiego w Łęcznej,
4) propozycje i wnioski przekazane do Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

W przewidzianym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zostanie umieszczony projekt raportu wyznaczającego obszary zdegradowane i rewitalizacji oraz sonda internetowa, a także formularz do zgłaszania uwag do projektu raportu. O terminie i miejscu spotkania z mieszkańcami poinformujemy w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji i delimitacji obszaru rewitalizacji można uzyskać u pracownika Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 81 53 58 660.

Poniżej pełna treść Zarządzenia nr 139/2016 Burmistrza Łęcznej z dnia 6 października 2016 roku.

załącznik: zarzadzenie_konsultacje_delimitacja

Ścieżka do szpitala

Od kilku tygodniu funkcjonuje ścieżka pieszo-rowerowa łącząca ul. Jaśminową i Nadwieprzańską ze Szpitalem Powiatowym w Łęcznej, o którą zabiegała Rada Osiedla Bobrowniki. Skraca ona drogę do szpitala. Dodatkowe, nowe oświetlenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się w kierunku placówki.

DSC_0424